[version 1.9] 

 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562
แข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย "การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation"

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562

  • กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย "การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation" ณ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
Multimedia Technology and Animation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415
0 5621 9100 ต่อ 1160