[version 1.9] 

 

เรียนออนไลน์ 2/2564

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในภาคเรียนที่ 2/2564 จึงมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในทุกรายวิชา

  7 ก.พ. 2565
เรียนออนไลน์ 2/2564

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในภาคเรียนที่ 2/2564 จึงมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในทุกรายวิชา

  7 ก.พ. 2565

สอบโครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ปี 4 (MT-61) สอบวิชา 4314906 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 ภาคเรียนที่ 1/2564
วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 4 ชั้น 2

  22 ต.ค. 2564
สอบโครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ปี 4 (MT-61) สอบวิชา 4314906 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 ภาคเรียนที่ 1/2564
วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 4 ชั้น 2

  22 ต.ค. 2564

เรียนออนไลน์ 1/2564

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในภาคเรียนที่ 1/2564 จึงมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในทุกรายวิชา

  21 มิ.ย. 2564
เรียนออนไลน์ 1/2564

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในภาคเรียนที่ 1/2564 จึงมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในทุกรายวิชา

  21 มิ.ย. 2564

สอบโครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 ภาคเรียนที่ 2/2563

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ปี 3 (MT-61) สอบวิชา 4314905 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 ภาคเรียนที่ 2/2563
วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 4 ชั้น 2

  8 เม.ย. 2564
สอบโครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 ภาคเรียนที่ 2/2563

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ปี 3 (MT-61) สอบวิชา 4314905 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 ภาคเรียนที่ 2/2563
วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 4 ชั้น 2

  8 เม.ย. 2564

2/2563 วิชา 4311164 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรมการเรียนในวิชา 4311164 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2/2563
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 1 (MTA-63) ห้อง 1 และ ห้อง 2

  30 มี.ค. 2564
2/2563 วิชา 4311164 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรมการเรียนในวิชา 4311164 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2/2563
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 1 (MTA-63) ห้อง 1 และ ห้อง 2

  30 มี.ค. 2564

2/2563 วิชา 4313905 สัมมนาวิชาชีพงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ภาคเรียนที่ 2/2563 วิชา 4313905 สัมมนาวิชาชีพงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 (MT-61)

กิจกรรมการเรียนมีดังนี้

 • สอนแต่งหน้า และปรับบุคลิกภาพ เช่น การเดิน นั่ง ยืน 
 • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย “การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AUTODESK MAYA
  วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 442 วิทยากร: อาจารย์ญาณพัฒน์ ลาภพาณิชยกุล
  ผู้เข้าร่วมอบรม: นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 2 (MT-62)

  3 มี.ค. 2564
2/2563 วิชา 4313905 สัมมนาวิชาชีพงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ภาคเรียนที่ 2/2563 วิชา 4313905 สัมมนาวิชาชีพงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 (MT-61)

กิจกรรมการเรียนมีดังนี้

 • สอนแต่งหน้า และปรับบุคลิกภาพ เช่น การเดิน นั่ง ยืน 
 • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย “การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AUTODESK MAYA
  วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 442 วิทยากร: อาจารย์ญาณพัฒน์ ลาภพาณิชยกุล
  ผู้เข้าร่วมอบรม: นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 2 (MT-62)

  3 มี.ค. 2564

2/2563 วิชา 4313715 การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเรียนในวิชา 4313715 การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2563
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 2 (MT-62) 

  12 ม.ค. 2564
2/2563 วิชา 4313715 การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเรียนในวิชา 4313715 การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2563
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 2 (MT-62) 

  12 ม.ค. 2564

2/2563 สอนออนไลน์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการปรับปรูปแบบการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นแบบออนไลน์

  8 ม.ค. 2564
2/2563 สอนออนไลน์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการปรับปรูปแบบการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นแบบออนไลน์

  8 ม.ค. 2564

สอบโครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 ภาคเรียนที่ 1/2563


สอบโครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 ภาคเรียนที่ 1/2563
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 4 (MT-60) สอบวิชา 4314906 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 ภาคเรียนที่ 1/2563
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 4 ชั้น 2

  11 ต.ค. 2563
สอบโครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 ภาคเรียนที่ 1/2563


สอบโครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 ภาคเรียนที่ 1/2563
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 4 (MT-60) สอบวิชา 4314906 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 ภาคเรียนที่ 1/2563
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 4 ชั้น 2

  11 ต.ค. 2563

1/2563 วิชา 4315702 การจัดแสงขั้นสูง และสร้างภาพ 3 มิติ

ภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชา 4315702 การจัดแสงขั้นสูง และสร้างภาพ 3 มิติ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 (MT-61)
การสร้างงาน 3 มิติเกี่ยวกับการติดตามการเคลื่อนไหว (Motion Tracking) และโมเดลมนุษย์ (Human Model) 

  9 ต.ค. 2563
1/2563 วิชา 4315702 การจัดแสงขั้นสูง และสร้างภาพ 3 มิติ

ภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชา 4315702 การจัดแสงขั้นสูง และสร้างภาพ 3 มิติ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 (MT-61)
การสร้างงาน 3 มิติเกี่ยวกับการติดตามการเคลื่อนไหว (Motion Tracking) และโมเดลมนุษย์ (Human Model) 

  9 ต.ค. 2563

แข่งขันพิชชิ่งกิจกรรม "NSRU Animation Startup 2020"

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ปี 1 (MTA-63) เข้าร่วมแข่งขันพิชชิ่งกิจกรรม "NSRU Animation Startup 2020"
กิจกรรมในรายวิชา 4311163 การวาดเส้นพื้นฐานสำหรับงานมัลติมีเดีย และรายวิชา 4311161 การเขียนสำหรับการสื่อสารในงานมัลติมีเดีย
จัดโดย อ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม, อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 4 (MT-60)
วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องมัลติมีเดียสตูดิโอ (424)

  18 ก.ย. 2563

แข่งขันพิชชิ่งกิจกรรม "NSRU Animation Startup 2020"

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ปี 1 (MTA-63) เข้าร่วมแข่งขันพิชชิ่งกิจกรรม "NSRU Animation Startup 2020"
กิจกรรมในรายวิชา 4311163 การวาดเส้นพื้นฐานสำหรับงานมัลติมีเดีย และรายวิชา 4311161 การเขียนสำหรับการสื่อสารในงานมัลติมีเดีย
จัดโดย อ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม, อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 4 (MT-60)
วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องมัลติมีเดียสตูดิโอ (424)

  18 ก.ย. 2563

สอบโครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 ภาคเรียนที่ 2/2562

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ปี 3 (MT-60) สอบวิชา 4314905 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 ภาคเรียนที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 4 ชั้น 2

  16 มี.ค. 2563
สอบโครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 ภาคเรียนที่ 2/2562

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ปี 3 (MT-60) สอบวิชา 4314905 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 ภาคเรียนที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 4 ชั้น 2

  16 มี.ค. 2563

ทดสอบผลงานสร้างสรรค์จากกลุ่มเป้าหมาย (สมาร์ทคิดเนสเซอรี่)

  16 ธ.ค. 2562
ทดสอบผลงานสร้างสรรค์จากกลุ่มเป้าหมาย (สมาร์ทคิดเนสเซอรี่)

  16 ธ.ค. 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
Multimedia Technology and Animation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415
0 5621 9100 ต่อ 1160