[version 1.9] 

 

แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564

 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-61)
 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT-61)
 • นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS-61)

  12 พ.ค. 2565
แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564

 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-61)
 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT-61)
 • นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS-61)

  12 พ.ค. 2565

อบรมโลกแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification)

โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย  กิจกรรม : การอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หัวข้อ : โลกแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification) และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse
ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ และ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2565
สถานที่จัดอบรมแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM Meetings
วิทยากร ผศ.ดร.กิตติพงษ์  สุวรรณราช ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม

 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ปี 2 (MTA-63) ห้อง 1
 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ปี 2 (MTA-63) ห้อง 2

  5 มี.ค. 2565
อบรมโลกแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification)

โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย  กิจกรรม : การอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หัวข้อ : โลกแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification) และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse
ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ และ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2565
สถานที่จัดอบรมแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM Meetings
วิทยากร ผศ.ดร.กิตติพงษ์  สุวรรณราช ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม

 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ปี 2 (MTA-63) ห้อง 1
 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ปี 2 (MTA-63) ห้อง 2

  5 มี.ค. 2565

อบรมเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse

โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย  กิจกรรม : การอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หัวข้อ : โลกแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification) และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse
ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ และ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2565
สถานที่จัดอบรมแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM Meetings
วิทยากร ผศ.ภาวินี  อินทร์ทอง รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม

 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ปี 2 (MTA-63) ห้อง 1
 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ปี 2 (MTA-63) ห้อง 2

  25 ก.พ. 2565
อบรมเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse

โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย  กิจกรรม : การอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หัวข้อ : โลกแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification) และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม Metaverse
ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ และ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2565
สถานที่จัดอบรมแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM Meetings
วิทยากร ผศ.ภาวินี  อินทร์ทอง รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม

 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ปี 2 (MTA-63) ห้อง 1
 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ปี 2 (MTA-63) ห้อง 2

  25 ก.พ. 2565

อบรมเรียมความพร้อมนักศึกษา CS, IT, MTA ชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์
โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  1. อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์  2. อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ  และ 3. อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม คือ 

 • นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 (CS-64) 
 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปี 1 (IT-64) 
 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ปี 1 (MTA-64)

  5 ส.ค. 2564
อบรมเรียมความพร้อมนักศึกษา CS, IT, MTA ชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์
โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  1. อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์  2. อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ  และ 3. อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม คือ 

 • นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 (CS-64) 
 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปี 1 (IT-64) 
 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ปี 1 (MTA-64)

  5 ส.ค. 2564

ประเมินหลักสูตรและแอนิเมชัน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปีการศึกษา 2563

ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย

 1. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ    ประธานกรรมการ
 2. ผศ.ดร.นันทวัช  นุนารถ    กรรมการ
 3. อาจารย์จิตาพัชญ์  ไชยสิทธิ์   กรรมการและเลขานุการ
และผู้สังเกตการณ์ อาจารย์พิพัฒศรันย์  โพธิ์บุญ

  9 ก.ค. 2564
ประเมินหลักสูตรและแอนิเมชัน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปีการศึกษา 2563

ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย

 1. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ    ประธานกรรมการ
 2. ผศ.ดร.นันทวัช  นุนารถ    กรรมการ
 3. อาจารย์จิตาพัชญ์  ไชยสิทธิ์   กรรมการและเลขานุการ
และผู้สังเกตการณ์ อาจารย์พิพัฒศรันย์  โพธิ์บุญ

  9 ก.ค. 2564

ปฐมนิเทศ ใหม่นักศึกษา ปี 2564 

  17 มิ.ย. 2564
ปฐมนิเทศ ใหม่นักศึกษา ปี 2564 

  17 มิ.ย. 2564

แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-60)
 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT-60)
 • นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS-60)

  8 เม.ย. 2564
แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-60)
 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT-60)
 • นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS-60)

  8 เม.ย. 2564

ค่ายวิทย์สัญจร ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

กิจกรรมค่ายวิทย์สัญจร ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
มีคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 260 คน
โดย ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด
ภายในงาน มีการจัดกิจกรรม 8 ฐานการเรียนรู้ จาก 8 สาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2564
ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) สาขาวิชาเคมี 5) สาขาวิชาฟิสิกส์ 6) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 7) สาขาชีววิทยา และ 8) สาขาคณิตศาสตร์
นอกจากนี้ ยังมีการแนะแนวการศึกษาต่อ จาก 8 สาขาวิชา 15 หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  18 มี.ค. 2564
ค่ายวิทย์สัญจร ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

กิจกรรมค่ายวิทย์สัญจร ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
มีคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 260 คน
โดย ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด
ภายในงาน มีการจัดกิจกรรม 8 ฐานการเรียนรู้ จาก 8 สาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2564
ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) สาขาวิชาเคมี 5) สาขาวิชาฟิสิกส์ 6) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 7) สาขาชีววิทยา และ 8) สาขาคณิตศาสตร์
นอกจากนี้ ยังมีการแนะแนวการศึกษาต่อ จาก 8 สาขาวิชา 15 หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  18 มี.ค. 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Young Entrepreneur Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” 2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Young Entrepreneur Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564และวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้อง Innovation club ชั้น 1 อาคาร 10  โดยมีนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้จัดโครงการ

  13 มี.ค. 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Young Entrepreneur Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” 2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Young Entrepreneur Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564และวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้อง Innovation club ชั้น 1 อาคาร 10  โดยมีนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้จัดโครงการ

  13 มี.ค. 2564

อบรมการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AUTODESK MAYA

โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย "การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AUTODESK MAYA"
วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 442
วิทยากร: อาจารย์ญาณพัฒน์ ลาภพาณิชยกุล
ผู้เข้าร่วมอบรม: นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 2 (MT-62)
ผู้จัดการอบรม: นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 (MT-61) 

  3 มี.ค. 2564
อบรมการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AUTODESK MAYA

โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย "การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AUTODESK MAYA"
วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 442
วิทยากร: อาจารย์ญาณพัฒน์ ลาภพาณิชยกุล
ผู้เข้าร่วมอบรม: นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 2 (MT-62)
ผู้จัดการอบรม: นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 (MT-61) 

  3 มี.ค. 2564

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563

 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (อาคาร 15)  
 • อาคาร 4 

  20 ส.ค. 2563
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563

 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (อาคาร 15)  
 • อาคาร 4 

  20 ส.ค. 2563

ประเมินหลักสูตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปีการศึกษา 2562

ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย

 1. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ  ประธานกรรมการ
 2. ผศ.วันชัย  เพ็งวัน   กรรมการ
 3. อาจารย์จิตาพัชญ์  ไชยสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ
และผู้สังเกตการณ์ อาจารย์ ดร.กอรวี  ศิริโภคาภิรมย์

  20 ก.ค. 2563
ประเมินหลักสูตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปีการศึกษา 2562

ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย

 1. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ  ประธานกรรมการ
 2. ผศ.วันชัย  เพ็งวัน   กรรมการ
 3. อาจารย์จิตาพัชญ์  ไชยสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ
และผู้สังเกตการณ์ อาจารย์ ดร.กอรวี  ศิริโภคาภิรมย์

  20 ก.ค. 2563

แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562

 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-59)
 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT-59)
 • นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS-59)

  6 มี.ค. 2563
แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562

 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-59)
 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT-59)
 • นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS-59)

  6 มี.ค. 2563

การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3 ทำโครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย 4.0 ในรายวิชาสัมมนาวิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมการอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หัวข้อเรื่อง การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Toon Boom Animate ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2 

  26 ก.พ. 2563
การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3 ทำโครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย 4.0 ในรายวิชาสัมมนาวิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมการอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หัวข้อเรื่อง การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Toon Boom Animate ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2 

  26 ก.พ. 2563

ทีมงานสร้างสรรค์ "สวรรค์นคร" ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา MT

ทีมงานสร้างสรรค์ "สวรรค์นคร" ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดีย ปี 1 และ ปี 3

  18 ก.ย. 2562
ทีมงานสร้างสรรค์ "สวรรค์นคร" ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา MT

ทีมงานสร้างสรรค์ "สวรรค์นคร" ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดีย ปี 1 และ ปี 3

  18 ก.ย. 2562

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562
แข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย "การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation"

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562

 • กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย "การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation" ณ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

  7 ส.ค. 2562
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562
แข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย "การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation"

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562

 • กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย "การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation" ณ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

  7 ส.ค. 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “DRONE EDUTAINMENT"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “DRONE EDUTAINMENT รุ่น 2: การพัฒนาทักษะควบคุมอากาศยานไร้คนขับ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา” ณ ห้องพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย #GISTNEXT

  29 มิ.ย. 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “DRONE EDUTAINMENT"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “DRONE EDUTAINMENT รุ่น 2: การพัฒนาทักษะควบคุมอากาศยานไร้คนขับ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา” ณ ห้องพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย #GISTNEXT

  29 มิ.ย. 2562

โครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 1
กิจกรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 14 มิ.ย. 62 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 4 ชั้น 2

  14 มิ.ย. 2562
โครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 1
กิจกรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 14 มิ.ย. 62 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 4 ชั้น 2

  14 มิ.ย. 2562

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2563

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2563 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562

  30 พ.ค. 2562
วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2563

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2563 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562

  30 พ.ค. 2562

กิจกรรมสงกรานต์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

  17 เม.ย. 2562
กิจกรรมสงกรานต์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

  17 เม.ย. 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
Multimedia Technology and Animation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415
0 5621 9100 ต่อ 1160