[version 1.9] 

 

แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รหัส 58)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562

  • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  29 มี.ค. 2562
แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รหัส 58)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562

  • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  29 มี.ค. 2562

เทพสวรรค์ (Y.E.S.) IDEA CAMP 2019 ครั้งที่ 5

 กิจกรรม "เทพสวรรค์ (Y.E.S.) IDEA CAMP 2019" ครั้งที่ 5 การสร้างสรรค์ผลงานการผลิตสื่อต่างๆ และ Business Model ในการ Pitching รอบสุดท้ายของกิจกรรม โดยมีทีมโค้ชจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แนะนำแนวทางด้าน Business Model และการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อนักศึกษานำมาปรับใช้ต่อการเรียนและการทำงานในอนาคตต่อไป

  20 มี.ค. 2562
เทพสวรรค์ (Y.E.S.) IDEA CAMP 2019 ครั้งที่ 5

 กิจกรรม "เทพสวรรค์ (Y.E.S.) IDEA CAMP 2019" ครั้งที่ 5 การสร้างสรรค์ผลงานการผลิตสื่อต่างๆ และ Business Model ในการ Pitching รอบสุดท้ายของกิจกรรม โดยมีทีมโค้ชจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แนะนำแนวทางด้าน Business Model และการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อนักศึกษานำมาปรับใช้ต่อการเรียนและการทำงานในอนาคตต่อไป

  20 มี.ค. 2562

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เก็บขยะชายหาด

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรีร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เก็บขยะชายหาด ณ บริเวณหาดชะอำใต้ จังหวัดเพชรบุรี

  20 มี.ค. 2562
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เก็บขยะชายหาด

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรีร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เก็บขยะชายหาด ณ บริเวณหาดชะอำใต้ จังหวัดเพชรบุรี

  20 มี.ค. 2562

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษานอกสถานที่สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 2562

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กิจกรรม : ศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

  19 มี.ค. 2562
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษานอกสถานที่สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 2562

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กิจกรรม : ศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

  19 มี.ค. 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานพื้นฐานกล้อง DSLR และเทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานพื้นฐานกล้อง DSLR และเทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และศูนย์พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ นครสวรรค์

  8 มี.ค. 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานพื้นฐานกล้อง DSLR และเทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานพื้นฐานกล้อง DSLR และเทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และศูนย์พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ นครสวรรค์

  8 มี.ค. 2562

กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อสังคม 2562

  27 ก.พ. 2562
กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อสังคม 2562

  27 ก.พ. 2562

กิจกรรมแนะแนวนักเรียนตามสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อการเข้าศึกษาต่อในสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

  21 ส.ค. 2561
กิจกรรมแนะแนวนักเรียนตามสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อการเข้าศึกษาต่อในสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

  21 ส.ค. 2561

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561

  17 ส.ค. 2561
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561

  17 ส.ค. 2561

ปรับพื้นฐาน 2561

ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชามัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 12 กรากฎาคม 2561 ณ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  12 ก.ค. 2561
ปรับพื้นฐาน 2561

ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชามัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 12 กรากฎาคม 2561 ณ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  12 ก.ค. 2561

เปิดบ้านวิทย์ประยุกต์

เปิดบ้านวิทย์ประยุกต์ 2018 CS&IT&MT

  16 มิ.ย. 2561
เปิดบ้านวิทย์ประยุกต์

เปิดบ้านวิทย์ประยุกต์ 2018 CS&IT&MT

  16 มิ.ย. 2561

Y.E.S. IDEA CHALLENGE 3

ภาพบรรยากาศวันที่สองช่วงบ่ายของการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแนวคิดในการประกอบธุรกิจสำหรับนักศึกษา Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE 3 หัวข้อ วิถีการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า และ และ Validate Business Idea (Get out of the building) และการบรรยาย การตลาดเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการใหม่ การวิเคราะห์ตลาด และการพยากรณ์ด้านการตลาด ช่วงเย็น...การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนะนำการฝึกปฏิบัติ Pitching, การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุง Business Model และเตรียมการ Pitching ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1112 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  4 มิ.ย. 2561
Y.E.S. IDEA CHALLENGE 3

ภาพบรรยากาศวันที่สองช่วงบ่ายของการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแนวคิดในการประกอบธุรกิจสำหรับนักศึกษา Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE 3 หัวข้อ วิถีการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า และ และ Validate Business Idea (Get out of the building) และการบรรยาย การตลาดเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการใหม่ การวิเคราะห์ตลาด และการพยากรณ์ด้านการตลาด ช่วงเย็น...การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนะนำการฝึกปฏิบัติ Pitching, การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุง Business Model และเตรียมการ Pitching ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1112 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  4 มิ.ย. 2561

การเข้าร่วมเครือข่ายนักศึกษาผู้ประกอบการ

การเข้าร่วมเครือข่ายนักศึกษาผู้ประกอบการ Neo-Club (Neo Entrepreneur Origination Club เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะและประสบการณ์ในกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีความรู้ด้านประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 66 คน ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ อำเภอสตหีบ จังหวัดชลบุรี

  9 พ.ค. 2561
การเข้าร่วมเครือข่ายนักศึกษาผู้ประกอบการ

การเข้าร่วมเครือข่ายนักศึกษาผู้ประกอบการ Neo-Club (Neo Entrepreneur Origination Club เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะและประสบการณ์ในกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีความรู้ด้านประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 66 คน ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ อำเภอสตหีบ จังหวัดชลบุรี

  9 พ.ค. 2561

ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

การศึกษาดูงานกระบวนการขั้นตอนการผลิตและบริหารสื่อใหม่ การผลิตและการออกอากาศรายการโทรทัศน์ และการบริหารสื่อใหม่และวิทยุออนไลน์ ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการเข้าร่วมเครือข่ายนักศึกษาผู้ประกอบการ NEO-Club (Neo Entrepreneur Origination Club) วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพียีเอส (Thai PBS) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

  8 พ.ค. 2561
ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

การศึกษาดูงานกระบวนการขั้นตอนการผลิตและบริหารสื่อใหม่ การผลิตและการออกอากาศรายการโทรทัศน์ และการบริหารสื่อใหม่และวิทยุออนไลน์ ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการเข้าร่วมเครือข่ายนักศึกษาผู้ประกอบการ NEO-Club (Neo Entrepreneur Origination Club) วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพียีเอส (Thai PBS) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

  8 พ.ค. 2561

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ในโครงการ Independent Study Fair World-Class Standard School ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

  9 มี.ค. 2561
แนะแนวการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ในโครงการ Independent Study Fair World-Class Standard School ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

  9 มี.ค. 2561

การประเมินการสร้างผลงานการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์

กิจกรรมการนำนักศึกษาลงสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการประเมินการสร้างผลงานการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์โดยรว่มกับทางโรงเรียนเด็กเล็ก (เนสเซอรรี่สมาร์ทคิด)

  8 ก.พ. 2561
การประเมินการสร้างผลงานการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์

กิจกรรมการนำนักศึกษาลงสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการประเมินการสร้างผลงานการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์โดยรว่มกับทางโรงเรียนเด็กเล็ก (เนสเซอรรี่สมาร์ทคิด)

  8 ก.พ. 2561

สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางสมศรี เพิงผา คลังจังหวัดนครสรรค์ พร้อมด้วยนักวิชาการชำนาญการด้านต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ให้แก่ประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงการต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น อาธิเช่น 1. การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ 2. โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) 3. กฎหมายพลเมืองดี 4. กองทุนออมแห่งชาติ 5. ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีทีมนักศึกษา ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Neo Club) เป็นผู้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในครั้งนี้ ควบคุมทีมโดย อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม, รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ

  6 ก.พ. 2561
สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางสมศรี เพิงผา คลังจังหวัดนครสรรค์ พร้อมด้วยนักวิชาการชำนาญการด้านต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ให้แก่ประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงการต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น อาธิเช่น 1. การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ 2. โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) 3. กฎหมายพลเมืองดี 4. กองทุนออมแห่งชาติ 5. ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีทีมนักศึกษา ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Neo Club) เป็นผู้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในครั้งนี้ ควบคุมทีมโดย อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม, รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ

  6 ก.พ. 2561

การฝึกอบรม เรื่อง “พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม”

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง “พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา และโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

  20 ธ.ค. 2560
การฝึกอบรม เรื่อง “พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม”

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง “พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา และโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

  20 ธ.ค. 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพและเข้าร่วมเครือข่าย กิจกรรมการอบรมและการแข่งขัน "การเสริมสร้างทักษะการสร้างสื่อภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีมัลติมิเดีย" สวรรค์เทพ ครั้งที่ 2 

โครงการพัฒนาศักยภาพและเข้าร่วมเครือข่าย กิจกรรมการอบรมและการแข่งขัน "การเสริมสร้างทักษะการสร้างสื่อภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีมัลติมิเดีย" เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษามีความตระหนัก และให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ การสร้างทักษะการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านบ่อ รีสอร์ท และ สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี

  20 พ.ค. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพและเข้าร่วมเครือข่าย กิจกรรมการอบรมและการแข่งขัน "การเสริมสร้างทักษะการสร้างสื่อภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีมัลติมิเดีย" สวรรค์เทพ ครั้งที่ 2 

โครงการพัฒนาศักยภาพและเข้าร่วมเครือข่าย กิจกรรมการอบรมและการแข่งขัน "การเสริมสร้างทักษะการสร้างสื่อภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีมัลติมิเดีย" เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษามีความตระหนัก และให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ การสร้างทักษะการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านบ่อ รีสอร์ท และ สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี

  20 พ.ค. 2560

โครงการการอบรมและการแข่งขันการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เขตภาคเหนือ

ทีมที่ปรึกษา NSRUBI และคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการอบรมและการแข่งขันการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เขตภาคเหนือ เพื่อเป็นแนวทางแบบอย่าง ในการดำเนินธุรกิจของชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา Neo Club ได้ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ประกอบการณ์รุ่นใหม่ เรียนรู้ประสบการณ์จริง ส่งเสริมให้สามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมทั้งด้านวิชาการ และด้านบริการ นำไปสู่บริษัทเริ่มต้น (Start up Companies) ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  22 มี.ค. 2560
โครงการการอบรมและการแข่งขันการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เขตภาคเหนือ

ทีมที่ปรึกษา NSRUBI และคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการอบรมและการแข่งขันการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เขตภาคเหนือ เพื่อเป็นแนวทางแบบอย่าง ในการดำเนินธุรกิจของชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา Neo Club ได้ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ประกอบการณ์รุ่นใหม่ เรียนรู้ประสบการณ์จริง ส่งเสริมให้สามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมทั้งด้านวิชาการ และด้านบริการ นำไปสู่บริษัทเริ่มต้น (Start up Companies) ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  22 มี.ค. 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
Multimedia Technology and Animation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415
0 5621 9100 ต่อ 1160