[version 1.9] 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “DRONE EDUTAINMENT"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “DRONE EDUTAINMENT รุ่น 2: การพัฒนาทักษะควบคุมอากาศยานไร้คนขับ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา” ณ ห้องพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย #GISTNEXT

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
Multimedia Technology and Animation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415
0 5621 9100 ต่อ 1160