[version 1.9] 

 

โครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 1
กิจกรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 14 มิ.ย. 62 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 4 ชั้น 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
Multimedia Technology and Animation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415
0 5621 9100 ต่อ 1160