[version 1.9] 

 

การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3 ทำโครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย 4.0 ในรายวิชาสัมมนาวิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมการอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หัวข้อเรื่อง การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Toon Boom Animate ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
Multimedia Technology and Animation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415
0 5621 9100 ต่อ 1160