[version 1.9] 

 

ค่ายวิทย์สัญจร ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

กิจกรรมค่ายวิทย์สัญจร ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
มีคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 260 คน
โดย ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด
ภายในงาน มีการจัดกิจกรรม 8 ฐานการเรียนรู้ จาก 8 สาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2564
ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) สาขาวิชาเคมี 5) สาขาวิชาฟิสิกส์ 6) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 7) สาขาชีววิทยา และ 8) สาขาคณิตศาสตร์
นอกจากนี้ ยังมีการแนะแนวการศึกษาต่อ จาก 8 สาขาวิชา 15 หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
Multimedia Technology and Animation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415
0 5621 9100 ต่อ 1160