[version 1.9] 

 

อบรมเรียมความพร้อมนักศึกษา CS, IT, MTA ชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์
โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  1. อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์  2. อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ  และ 3. อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม คือ 

  • นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 (CS-64) 
  • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปี 1 (IT-64) 
  • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ปี 1 (MTA-64)

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
Multimedia Technology and Animation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415
0 5621 9100 ต่อ 1160