[version 1.9] 

 

สัมมนาหลังฝึกประสบการ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

งานสัมมนาหลังฝึกประสบการ์วิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมืเดีย ปีการศึกษา 2562  วันที่ 4 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมนนทรี (อาคาร 13)
จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมืเดีย ปี 4 (MT-59) นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย

  • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมืเดีย ปี 3 (MT-60)
  • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมืเดีย ปี 2 (MT-61)

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
Multimedia Technology and Animation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415
0 5621 9100 ต่อ 1160