[version 1.9] 

 


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม "Smart Start idea by GSB" ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐภัทรา วิริยะกุลสิทธิ์, นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเมือง  และ  นางสาวอภิญญา ใจเยี่ยม
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ปี 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
กิจกรรม "Smart Start idea by GSB" การประกวด Creative Idea ประจำเดือน ธันวาคม 2563 หัวข้อ “จากธุรกิจครอบครัวสานต่อเป็นเจ้าสัววัยเยาว์
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ และ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
Multimedia Technology and Animation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415
0 5621 9100 ต่อ 1160