[version 1.9] 

 

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

งานสัมมนาหลังฝึกประสบการ์วิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมืเดีย ปีการศึกษา 2563  วันที่ 31 มีนาคม 2564  ณ ห้องอัมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3
จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมืเดีย ปี 4 (MT-60) นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย

  • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมืเดีย ปี 3 (MT-61)
  • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมืเดีย ปี 2 (MT-62)
  • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมืเดียและแอนิเมชัน ปี 1 (MTA-63)

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
Multimedia Technology and Animation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415
0 5621 9100 ต่อ 1160