[version 1.9] 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่ม นวัตกรรม การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชั้นปี 2 (MTA-63) ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่ม นวัตกรรม การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL) 

ร่วมผลิตสื่อเพื่อชุมชนโดย

  • 63113642036  นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเมือง 
  • 63113642041  นายนครินทร์ จันทรัตนันท์ 
  • 63113642044  นายเมธี ธีรพินิจกิจการ 
  • 63113642045  นายสิรภพ มั่นเขตวิทย์ 
  • 63113642050  นางสาวอภิญญา ใจเยียม 
  • 63113642053  นางสาวปะราลี มงคลยศ 
  • 63114624063  นางสาวนริศรา แก้วสุวรรณ์ 
  • 63113642066  นางสาวณัฐกมล หิริโอ 
เพราะ #MTA เชื่อว่า ทักษะเกิดจากลงมือทำ #WIL

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
Multimedia Technology and Animation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415
0 5621 9100 ต่อ 1160